Medezeggenschapsraad 

Medezeggenschapsraad Bomansschool

Wie neemt op school de beslissingen? Mag het schoolbestuur alles alleen bepalen of de directeur? Of mogen ouders en leerkrachten ook meebeslissen? Op bepaalde punten mogen ze dat en daarvoor is een wettelijk orgaan ingesteld namelijk de medezeggenschapsraad (MR).

De Bomansschool valt qua schoolbestuur onder de "WSKO". Voluit is dat de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs. WSKO bestuurt nog 15 andere scholen in het Westland. In de praktijk overlegt de MR met de directeur als vertegenwoordiger van het bestuur over de gang van zaken op de Bomansschool en wordt via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad direct overlegt met het bestuur over bovenschoolse zaken. De leden van de MR van de Bomansschool zijn ook lid van de GMR.

De MR praat niet alleen mee maar geeft ook adviezen en beslist mee. Over bepaalde zaken heeft de MR (het ouder- of leerkrachten-deel ervan, of beide) medebeslissingsrecht, zoals over onderwijskundige doelstellingen, schoolwerkplan, schoolreglement, activiteitenplan, beleid over ouderparticipatie, formatieplan, en regels over veiligheid en gezondheid. Als de MR instemmingsrecht heeft over een voorstel, kan het bestuur geen besluiten nemen zonder instemming van de MR. Over alle andere zaken die de school aangaan mag de MR alleen adviseren. Ook een advies van de MR moet het bestuur terdege in overweging nemen.

De MR is dus de officiële spreekbuis van de ouders richting schoolbestuur. In de MR zitten zowel vertegenwoordigers van de ouders als van het personeel, met ieder hun eigen bevoegdheden. De zetelverdeling tussen ouders en personeel is altijd fifty-fifty. De MR van de Bomansschool bestaat uit 4 leden. Iemand die wordt gekozen voor de MR zit in principe 3 jaar bij de MR. Bij een aftredend lid worden de ouders via een nieuwsbrief op de hoogte gesteld waarna iemand zich kan aanmelden. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen binnen de MR dan worden de nieuwe leden gekozen door middel van verkiezingen.

De MR van de Bomansschool zet zich in voor de leerlingen en de leerkrachten van de school. Wij willen daarom bereikbaar zijn voor iedereen en staan open voor vragen, opmerkingen en suggesties. Dit kan via het volgende e-mailadres: mrbomans@gmail.com. Natuurlijk kan ook rechtstreeks met leden van de MR contact worden opgenomen.

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen:

Oudergeleding:

Angela Verbeek (voorzitter)

Edmee Eijsackers

Personeelsgeleding:

Niels van der Lingen

Gerda v.d. Bogaert