WSKO

Alle katholieke basisscholen en speciale basisscholen in de gemeente Westland behoren sinds 1 april 2006 tot het bestuur van de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs. Vanaf dat moment heeft het toenmalig bestuur haar verantwoordelijkheden overgedragen aan het college van bestuur.

De WSKO wordt bestuurd door het college van bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het college van bestuur. 
Het college van bestuur bestaat uit twee leden. Ze wordt in haar taken geadviseerd en ondersteund door het stafbureau, dat uit bovenschools managers bestaat en een interim-directeur. Zowel college van bestuur als stafbureaumedewerkers worden administratief ondersteund. College van bestuur, stafbureau en administratieve ondersteuning zijn gehuisvest in het bestuursbureau. 
Het college van bestuur onderhoudt de contacten met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De schooldirecteuren onderhouden op hun beurt contact met de Medezeggenschapsraad namens het college van bestuur. De directeuren van de scholen vormen samen het managementberaad. Zij bespreekt adviezen en voorstellen met het college van bestuur. Het bestuur neemt uiteindelijk besluiten.

De Ruijtbaan 83 
2685 RS Poeldijk 
T 0174 280 446
F 0174 280 445
E info@wsko.nl 
W www.wsko.nl